Việc tính toán năm nhuận trong âm lịch khác với dương lịch, tuân theo thời gian mặt trăng.